Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Algemene Voorwaarden van Snuffelplezier, gevestigd te Nijemirdum. Versie geldig vanaf 1 maart 2021

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Snuffelplezier en op iedere tussen Snuffelplezier en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Snuffelplezier. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Snuffelplezier behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Snuffelplezier erkend.
1.4 Snuffelplezier garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, Snuffelplezier voert bestellingen tenminste binnen 30 dagen uit, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.2 Levering van de fleecespeeltjes vindt plaats op bestelling, de levering zal binnen 30 dagen plaats vinden, tenzij ander levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of ander overeen gekomen levertijd niet mogelijk is, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Snuffelplezier zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Snuffelplezier geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en Snuffelplezier is BTW vrij. Daarom berekenen wij geen BTW over onze producten.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Snuffelplezier. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Snuffelplezier zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Snuffelplezier binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag exclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• Snuffelkussens en fleecespeeltjes op voorkeur gemaakt (kleur en maat), na volledige uitvoering van het maken van de Snuffelkussens en fleecespeeltjes, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Snuffelplezier de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Snuffelplezier, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Snuffelplezier. Snuffelplezier houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Snuffelplezier respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Snuffelplezier maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Snuffelplezier) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Snuffelplezier. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Snuffelplezier gegrond worden bevonden, zal Snuffelplezier de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Snuffelplezier bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Snuffelplezier) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Snuffelplezier gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Snuffelplezier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Snuffelplezier is niet aansprakelijk voor schade aan het product veroorzaakt door uw huisdier, overmacht, opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Snuffelplezier in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Snuffelplezier en/of gebruiksaanwijzing op de website zijn behandeld;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Snuffelplezier zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Snuffelplezier slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Snuffelplezier gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Snuffelplezier kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Snuffelplezier en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Snuffelplezier op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Snuffelplezier behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Snuffelplezier gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Snuffelplezier is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Snuffelplezier alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Snuffelplezier behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Snuffelplezier gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Snuffelplezier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Snuffelplezier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan of letsel opgelopen door uw huisdier of schade aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing op de website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Snuffelplezier aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Snuffelplezier zolang de afnemer de vorderingen van Snuffelplezier uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Snuffelplezier wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Snuffelplezier geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Snuffelplezier of een door Snuffelplezier aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Snuffelplezier haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Snuffelplezier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13. Klachtenregeling
13.1 Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar vragen@snuffelplezier.nl .
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.
Het is voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Snuffelplezier en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Friesland, rechtbank te Leeuwarden, kennis, tenzij Snuffelplezier er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.